Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend leefstijlcoach, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de status van uw vorderingen. 
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,

• er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende leefstijlcoach heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Om de kosten van de leefstijlcoaching te declareren bij de zorgverzekeraar, geef ik aan de Huisartsen Ondersteuningsorganiatie Zuid-Kennemerland uw gegevens door zodat deze de nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. Dit zijn:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • BSN 
  • de datum van de coaching
  • een korte omschrijving van de behandeling